ARSBN
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies

 

 

site search by freefind advanced
 

Welcome to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies

Main Menu

Bun venit la ARSBN!

Volume 1, Issue 1 (2009)
Volume 2, Issue 1 (2010)
Volume 2, Issue 2 (2010)
Volume 3, Issue 1 (2011)
Volume 3, Issue 2 (2011)
Volume 4, Issue 1 (2012)
Volume 4, Issue 2 (2012)
Volume 5, Issue 1 (2013)
Volume 5, Issue 2 (2013)
Volume 6, Issue 1 (2014)
Volume 6, Issue 2 (2014)
Volume 7, Issue 1 (2015)
Volume 7, Issue 2 (2015)

 

 

 

 

M

AFIA LINKS BETWEEN THE BALKANS AND SCANDINAVIA. STATE OF AFFAIRS

 

Matteo Albertini

Balkanalysis.com, E-Mail: teoalbertini@gmail.com

 

Acknowledgments

This paper has been presented at the Third International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: European Networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic World in a Time of Crisis hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Valahia University of Târgoviste, and sponsored by the Romanian National Research Council, May 25-27, 2012.

 

Abstract:

The last twenty years has seen an increasing presence of Balkan organized crime groups in security reports and newspapers' headlines. This does not mean that mafia groups did not exist during Socialist Yugoslavia – even if its collapse and the following war made criminals and smugglers useful for politicians and leaders to maintain their power; it rather means that Balkan organized crime came outside its traditional areas of action in Serbia, Montenegro and Albania: less territorial and nationalist than it was before, it is now gaining  prominence in an international scenario, making agreements with Italian and South American mafias – the so-called Holy Alliance – to manage drug routes towards Western Europe.One of the most interesting factors concerning Balkan mafia groups today is their presence in countries which traditionally do not have a history of organized crime, such as the Scandinavian states. One of the reasons lies in the wide percentage of immigrants moving from Balkan countries to Sweden or Norway. Since the wars of the 1990s in the former Yugoslavia, war-crimes fugitives were able to become common criminals in these countries, such as the infamous želiko Raznjatovia(“Arkan”). However, year by year, these gangs grew larger, taking advantage of the “expertise” and the resources gained during the war. In particular, the most spectacular case – the Vastberga helicopter robbery in 2009 – showed how these groups operate with military-style precision, utilize a wide number of participants, and have at their disposal laerge amounts of weapons and money. This paper will draw on the importance of Scandinavian – Balkan mafia relations in relation to three main criminal areas: drug and weapon smuggling and human trafficking, in order to underline the role of diasporas in enforcing organized crime groups and the extent to which these mafias could be a threat for the stability in both Eastern and Western Europe.

 

Rezumat:

Ultimii 20 de ani au cunoscut o creotere a prezen?ei grupurilor de crima organizata din Balcani în rapoartele de securitate oi în titlurile din ziare. Aceasta nu înseamna ca gruparile mafiote nu au existat în timpul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia – chiar daca destramarea oi razboiul care a urmat au creat criminalii oi trafican?ii utili politicienilor oi liderilor pentru a-oi men?ine puterea; mai degraba înseamna ca crima organizata din Balcani a venit din afara zonelor sale tradi?ionale de ac?iune din Serbia, Muntenegru oi Albania: mai pu?in teritoriala oi na?ionalista decât fusese anterior, a câotigat importan?a pe scena interna?ionala, încheind în?elegeri cu mafiile italiana oi sud-americana – aoa-numita Sfânta Alian?a – pentru a gestiona rutele drogurilor spre Europa de Vest. Unul din cele mai interesante aspecte cu privire la actualele grupuri mafiote din Balcani este prezen?a acestora în ?ari fara o istorie a crimei organizate, cum ar fi ?arile scandinave. Unul din motivele acestui fenomen îl reprezinta procentul mare de imigran?i care se deplaseaza din Balcani în ?ari ca Suedia sau Norvegia. Din timpul razboaielor din anii ’90 din fosta Iugoslavie, fugari acuza?i de crime de razboi au fost capabili sa devina criminali comuni în aceste ?ari, precum želiko Raznjatovia (“Arkan”). Cu toate acestea, an de an, aceste bande s-au dezvoltat, profitând de „expertiza” oi resursele acumulate în timpul razboiului. În special, cazul cel mai spectaculos - jaful Vastberga în 2009 – a aratat modul în care  aceste grupuri opereaza cu precizie militara, utilizeaza un numar mare de participan?i ?i au la dispozi?ia lor cantita?i mari de arme ?i bani. Aceasta lucrare va valorifica importan?a rela?iilor mafiote scandinavo-balcanice în legatura cu trei domenii penale principale: contrabanda cu droguri oi arme oi traficul de fiin?e umane, cu scopul de a sublinia rolul diasporelor în întarirea grupurilor de crima organizata oi masura în care aceste mafii ar putea constitui o amenin?are pentru stabilitate atât în Estul cât oi în Vestul Europei.

 

Keywords: Transnational organized crime, Western Balkans, Scandinavia, European law enforcement, European enlargement


10. Matteo.pdf

News / Actualitati

Call for papers

Seventh annual international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries

Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, Romania
November 24-25, 2016

Read more